Иван Радев, общински съветник от ЗНС в Карнобат: Четири години трябваше да вземаме решения „на тъмно”, вместо да защитаваме интереса на гражданите

Господин Радев, месец и половина преди местните избори е време за сериозни анализи и равносметки. Как Вие оценявате работата на Общинския съвет в Карнобат и на своите колеги през последните  4 години? Според Вас добре смазана и работеща машина ли беше местният парламент?

– За съжаление не мога да кажа, че Общинският съвет в Карнобат беше добре смазана машина, която работеше изцяло в защита на обществения интерес. Знаете, че неговата работа основно е по постъпили докладни от кмета на общината и желания на граждани. През цялото време обаче работата ни се затрудняваше от неспазването на сроковете за представяне на докладни, регламентирани от правилника на Общинския съвет. Случваше се в последния момент да ни бъдат давани неясни докладни записки, пълни с неточности. За нас не оставаше време да се запознаем в детайли със спецификата на предложението, за да вземем най правилното решение. Така и не се намери вариант за осъвременяване работата на общинските съветници – изпращане на докладните по електоренен път или друг подобен вариант. Това пораждаше напрежение и създаваше риск от допускане на грешки. Забулените в неясноти докладни и необяснението към тях ни навеждат на мисълта, че може би зад привидно добрите намерения на общинската администрация се крият други цели. На една от последните сесии, например, имаше предложение за отдаване на под наем на окрупнени общински терени. Тогава предложението бе отхвърлено от болшинството общински съветници. На следваща сесия докладната отново бе входирана и след събрания кворум бе гласувана.

Ние, като общински съветници, винаги сме гледали позитивно на всички инвестиционни намерения в общината, които ще помогнат за нейното развитие и ще създадат работни места. Но се отнасяме със съмнения към предложенията, които ни карат да вземаме решения „на тъмно” и в чиито „чисти” подбуди не сме убедени.

 

От опит ли са породени  съмненията Ви?

– Да и ще дам пример за това. Предишният общински съвет безвъзмездно е отдал на определена фирма от града общински терен за построяване на собствен офис. На терена бе изградено административна сграда. Ние станахме свидетели на това, как общината закупи закупи тази сграда от въпросната фирма за над 1 млн. лв. – сума, невероятно висока, за стандарта на града ни. Това са пари от бюджета на общината и аз не мисля, че по този начин е защитен общественият интерес. Затова ние през целият си мандат бяхме против крупните продажби на общинска собственост и настоявахме общинското собственост да си остане такива.

 

Кое отчитате като Ваш успех в тази посока?

– Отчитаме и като успех,че през нашия мандат не допуснахме актуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на два терена – част от етажите на хотел „Карнобат“ и сградата на бившата „Просвета“.

 

Коментирайте бюджета на общината през последните години. Вие подкрепяхте ли го?

– През първите две години от мандата не сме подкрепяли общинския бюджет поради заложени минимални средства за инфраструктурата в града. През 2015 – предизборна година, тук се направиха ремонти на няколко улици. Но обновената улица“Стара планина“ е вече с разбити шахти.В момента се ремонтират улици в кв. „Възраждане“.

Едно от нашите предишни предложения, което се  прие, беше излишъкът от бюджетни средства да се пренасочи към довършване ремонта на пътя за гарата . Но това не беше изпълнено.

Понякога бяхме принудени да гласуваме нереално направени разходи. Едно от фрапиращите несъответствия от предходния мандат на кмета е проектът  „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат“. Този общинският съвет трябваше да гласува увеличение стойността на проекта от близо 600 000 лв. Аз се съмнявам, че тези разходи са извършени.

Сега се доизграждат зоокътът и атракцията „Маркели“ в парка и отново виждаме допълнително завишаване стойността на проекта.

 

Помогнаха ли на Карнобат финансовите механизми на различните фондове?

– Хубавото е, че през този мандат по фонд „Козлодуй” бе обновена МБАЛ „Карнобат“. Но същевременно през всички тези години в общинските бюджети през в перо „Здравеопазване“ винаги е имало сумата “ 0 „(нула).

 

Съдейства ли, според Вас, общинската администрация за развитието на бизнеса тук?

– Твърди, че помага на бизнеса и в дадени случаи наистина е заинтересована да го прави. Но не във всички. Преди време кметската администрация внесе докладна за деактуване на полски път, с идея последваща продажба  на определен стопанин. Оказа се, че този път е единствената възможност друг земеделски стопанин да стигне до стопанството си, където отглежда животни. Ако докладната беше приета, този животновъд нямаше да има достъп до своето стопанство.

 

По принцип работата на Общинския съвет не би трябвало да се различава от националния парламент като активност на избраниците и отговорност на администрацията към техните въпроси. Има ли случай в който Вие сте задал въпрос, но не сте получил отговор? 

– Да. Имах питане относно големия брой нерегистрирани каруци, движещи се на територията на нашата община. Те се движат  без отличителен знак и са предпоставка за транспортни произшествия, особено вечер. И досега не съм получил отговор дали ще бъдат взети мерки за тяхната регистрация.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!