Започва изграждането на новата „Автогара Юг”

Започва цялостната реконктрукция на „Автогара Юг” в Бургас. Първата копка ще бъде направена на 3 ноември от 13.30 часа от кмета Димитър Николов и инж. Боян Делчев – изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД, ангажиран със строителството на обекта.

Преустройството и реконструкцията на терминал „Автогара Юг” и прилежащата територия са основен елемент от въвеждането на Бърза автобусна линия (BRT) и цялостна оптимизация на транспортната схема на град Бургас. Реконструкцията на „Автогара Юг” включва изграждане на нова сграда на терминала, осигуряване на подходи и спирки за пристигащи и заминаващи автобуси, благоустрояване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка е избран изпълнител за реализиране на договора за строителство – „Трейс Груп Холд” АД.

Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Реализацията на проекта има за цел модернизация на всички аспекти на обществения градски транспорт: обновяване на автобусния парк, въвеждане на Бърза автобусна линия, реконструкция и модернизация на вторична транспортна инфраструктура, създаване на условия за алтернативно придвижване в градска среда, оптимизация на съществуващата схема на обществения транспорт, въвеждане на интелигентни системи за управление на транспорта. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове, подобряване безопасността на градския транспорт.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!