Започва есенната миграция на прелетните птици над ПП „Странджа“

Първите бели щъркели (Ciconia ciconia), прекарали лятото и отгледали малките си в страните от Северна и Средна Европа, бяха наблюдавани на 20 август да прелитат над гр. Малко Търново, в сърцето на Природен парк „Странджа“, по прелетната магистрала Виа Понтика. Облачният, хладен и на моменти дъждовен августовски ден, един от първите такива след близо двумесечен горещ и сух период, бе сигурен знак за приближаващата есен. И сякаш за да докажат скорошното настъпване на студения есенно-зимен период, около 500 бели щъркела прелетяха над града, формирайки голямо ято, поело дългия път към мястото си на зимуване в далечна Южна Африка.

Есенната миграция на прелетните птици в по-северните части на Евразия започва през месец август, още при настъпване на първите захлаждания, в комбинация с осезаемото намаляване на светлата част от денонощието. Тогава многобройни ята птици, гнездящи в Североизточна Европа и Западен Сибир, започват миграцията си по прелетния път Виа Понтика. Той е вторият по големина миграционен път на континента (след този по атлантическото крайбрежие) и една част от него следва западните брегове на Черно море – от гръцки: „Понт Евксинус“, откъдето и името Виа Понтика. Сред гнездящите в по-северните европейски части видове, които най-рано се отправят на юг, прелитайки и над Странджа, са белият щъркел, някои соколоподобни видове като черната каня (Milvus migrans) и осояда (Pernis apivorus). От разред Синявицоподобни, августовски мигранти са обикновения пчелояд (Merops apiaster) и синявицата (Coracias garrulus). В разред Врабчоподобни има най-много представители на видовете, започващи прелета още през август. Такива са авлигата, ястребогушото коприварче, сивата мухоловка, сивото каменарче, ръждивогушото ливадарче, черноглавата овесарка и др.

Достигайки Бургаските езера, миграционният път Виа Понтика се разклонява на няколко ръкава, продължаващи на юг над Странджа планина. Поради тази причина тук прелетът протича на широк фронт, включително над цялата територия на Природен парк „Странджа“. В пиковите дни на миграцията, над Парка могат да се наблюдават огромни прелитащи ята от щъркели (до 40 000 на ден), пеликани (до 2000), осояди (до 2000), обикновени мишелови креслив (до 4000), малки и големи кресливи орли (до 2000 на ден) и др.

Обширните гори, открити пространства и крайбрежни скали в Странджа осигуряват място за почивка и хранене на много прелетни птици като гълъбови и синявицови, дневни грабливи, дроздове и др. Черноморското крайбрежие на Парка често се използва от някои редки и застрашени мигриращи видове като червеногуша гъска, малък корморан, нощна чапла, средиземноморски буревестник – както като място за почивка, така и за презимуване.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!