Запазва се тенденцията бюджетът на община Несебър да е социално ориентиран

Съветниците приеха бюджета на Община Несебър за 2015 г. И през тази година, както бе и в предходната, тенденцията той да е социално ориентиран се запазва. Още от 2007 г. в Несебър се въведоха редица инициативи на местната власт по отношение на грижите, които тя полага за задържане на младите хора и по отношение на гражданите от третата възраст. Казано с други думи и през тази година за новородено са обезпечени по 2 000 лв., допълнителни средства са заделени за нуждаещите се по програмата “ин витро”. Учащите и пенсионерите ще ползват намаленията си за градския транспорт, а отпуснатите средства за пенсионерските клубове се запазва в размера от м.г.

В дневния ред на февруарската сесия бяха включени 40 точки, сред които най-важна беше проектът за бюджета на община Несебър за 2015 г. Бюджетната рамка за настоящата година е 63 540 000 лв.

С представения бюджет общината се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществените структури, с основна цел – решаването на проблеми с местно обществено значение. Предвидените постъпления от данъчни приходи са в размер на 24 800 000 лв., а от неданъчни приходи – в размер на 19 875 186 лв. И през 2015 година община Несебър ще продължи да осъществява своята социална политика. Същата намира изражение в следните цифри:

За образование:

Държавно финансиране – 5 754 322 лв. – местни и дофинансиране – 3 987 061 лв.

Социалните дейности – включващи Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и Обществена трапезария, ще се финансират изцяло от бюджета на община Несебър в размер на 895 538 лв.

Запазват се помощите отпускани за новородено дете в размер на 2000 лв., както и средствата за хемодиализно болни жители на общината. Запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „ин витро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер на 850 000 лв.

Община Несебър е една от малкото, която подпомага със значителни средства и дейността на читалищата на своя територия. Държавната субсидия е в размер на 138 800 лв., а дофинансирането е в размер на 310 000 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 92 400 лв.

Капиталовата програма за 2015 г. ще е в размер 23 685 450 лв. Строителната програма възлиза на 19 925 000 лв., а програмата за проектиране е в размер на 1 346 200 лв. Приоритет за тази година е завършването на започнати строителни обекти от предходната година като: Многофункционална обществена сграда – Културен център, проектът „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда“, по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г., довършване на улиците на кв. „Черно море“. В строителната програма са заделени и средства за нови, съобразени с бюджетната рамка, обекти – предвижда се изграждане на сграда на БКС- Несебър, подобряване на инфраструктурата в общината, изграждане на минифутболни игрища, спортни и детски площадки.

Допълнителни капиталови разходи се предвиждат за офис техника, стопански инвентар и закупуване на техника, необходима за работата на БКС- Несебър. Те са в размер на 2 414 250 лв.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!