Единна система за туристическа информация подпомага развитието в бранша

Създава се Единна система за туристическа информация, реши МС, като прие и Наредба за осъществяването на тази инициатива.

Към момента е създаден и функционира Национален туристически регистър като единна електронна актуална база данни, в която се съдържа информация за регистрираните туроператори и туристически агенти, за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за категоризираните туристически хижи, учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене, както и лицата, които извършват дейност в тях, както и правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители.

Националният туристически регистър се явява част от Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). В нея се включват и туристическа информация и статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ) и на Световната организация по туризъм. С новата наредба се детайлизира вида информация, която ще се събира в единната система, като се посочват и конкретните отговорни лица и институции, които трябва да я обработват. Подобрява се взаимодействието между държавните и общинските администрации и частните субекти, които имат отношение към създаването, развитието и реализирането на туристическия продукт.

В ход е и създаването на единен регистър на съществуващите в страната туристически атракции, който също ще бъде интегриран и достъпен в единната система за туристическа информация. Очаква се това да подобри тяхното управление и реклама и да се повишат приходите от реализираните в тях или чрез тях туристически услуги.

Предстои системата да бъде надградена, като се създаде възможност в реално време към нея да се подава информация за броя на реализираните нощувки и за пренощувалите чужди и български граждани чрез свързването й с регистрите на други институции и заинтересовани лица, които имат отношение към сектора. Новите функционалности на ЕСТИ са свързани с промени в Закона за туризма, които вече се подготвят в Министерството на туризма.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!