Европейски проект за развитие на местния бизнес прерасна в инициативата „Зарзават+“

Приключва проектът LOCFOOD „Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ. Тригодишната работа по него допринесе за подобряване на политиката за подпомагане на малките и средни предприятия в хранителния сектор. Задълбоченото проучване на добра практика от Швейцария за къса верига на доставки на храни (минимален брой звена между производителя и потребителя или директно от производителя на клиента или с най-много един посредник, който не е търговец на едро) доведе до стартирането на инициатива за организиране на такава система в София с производители предимно от Софийска област. Опитът, натрупан в рамките на проекта,би могъл да се приложи и в други области на страната.
В рамките на проекта бе направено проучване сред 40 микро и малки предприятия от хранителния сектор, за да се идентифицират проблемите в развитието им и иновациите. Една от пречките бе трудния достъп до пазара, което наложи заимстването на опита на партньорите в тази сфера и изборът на Швейцарската система за директна доставка на кошници с хранителни продукти на клиенти за анализ на приложимостта в България.
Разработеният бизнес план на инициативата „Зарзават+“ залага на доставката на свежи зеленчуци и плодове от местни производители, които ще пътуват от производителя до клиента най-много 24 часа. Доставката на кошниците ще бъде на адрес, указан от клиента в определен ден от седмицата. Към кошницата със зеленчуци и плодове клиентите ще могат да добавят други продукти, например мляко, сирене, кашкавал, яйца, сладкарски изделия и т.н.
Проектът LOCFOOD цели обмяната на опит и добри практики на ниво региони по отношение разработване на всеобхватни за сектора стратегии и методи на работа. Той е насочен към създаване на ефективна работна среда на сътрудничество между 13-те партньори от 9 различни държави (Норвегия, Швеция, Великобритания, Швейцария, Италия, Испания, Гърция и България). Сред тях присъстват регионални власти, обществени организации и един университет. Чрез насърчаване на предприемачеството и иновациите по отношение на местните храни, проектът цели да подобри съществуващите политики и регионални стратегии по отношение на МСП и предприемачески инициативи в хранителния сектор на местно ниво. Сред целите му е да направи преглед и анализ на съществуващите политики в сектора в регионите на партньорите, да определи вътрешни и външите фактори, които влияят върху спецификата на отрасъла. Регионите обменят знания и опит, извършват изследване и сравнение, като по този начин изграждат по-ясна представа за спецификата на местните фирми от агро- и хранително-вкусовия сектор.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!