Европейската комисия одобри програма „Иновации и Конкурентоспособност”

Българските предприятия ще могат да усвоят 1,39 млрд. евро до 2020 година

Европейската комисия прие оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ на България за периода 2014 — 2020 г. Одобрените средства по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика.

Целта на програмата е да  стимулира икономическият растеж и да се увеличи производителността, предимно на малките и средните предприятия (МСП). Специално внимание е отделено на сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и на повишаването на предприемаческата активност в България. Основна роля за постигането на тези цели ще играят финансови инструменти като банкови заеми, гаранции и дялови инвестиции.

Сред основните приоритети на програмата са: технологично развитие и иновации, Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията, както и премахване на пречките в областта на сигурността на доставките.

Около 25% от средствата по програмата ще бъдат предоставени под формата на финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции.

Очаква се програмата да подпомогне финансово над 9000 предприятия и да мобилизира повече от 1 млрд. евро частни инвестиции. Целта е да се увеличи производителността на МСП и да се намали потреблението на енергия в икономиката.

Първите покани за представяне на предложения по програмата трябва да бъдат обявени през 2015 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!