До 30 април самоосигуряващите се декларират задълженията си за социално и здравно осигуряване

От НАП напомнят на завършващите средно образование да не допускат прекъсване на здравния си статус

30 април е крайният срок, в който всички самоосигуряващи се подават еднократно в годината декларация образец № 6 за задълженията си за социално и здравно осигуряване. Това е и срокът, в който самоосигуряващите се са задължени да представят справката за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година. Тази справка е част от годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица. За самоосигуряващите се лица срокът за корекция на декларация образец № 6 е до изтичането на срока на подаването й.

От Агенцията напомнят, че лицата, които са безработни и същевременно не получават средства от бюрата по труда, имат задължението да внасят сами вноските си за здравно осигуряване, както и да подадат декларация образец № 7 в едномесечен срок от прекратяването на трудовия ангажимент. Чрез въвеждане на ЕГН всеки може да провери на интернет страницата на НАП www.nap.bg своя здравен статус. Здравно неосигурени са лицата, които имат повече от две невнесени вноски за период от 36 месеца.

От НАП напомнят още, че учениците, които завършват тази година дванайсти клас трябва да внесат здравни вноски за месеците след края на учебната година и до началото на следването, ако са приети редовна форма на обучение във висше учебно заведение или до времето на започване на работа. Това е период, в който държавата не осигурява навършилите 18 години, тъй като те не са вече ученици, но не са и студенти.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!