Диана Йорданова (ГЕРБ): Сметна палата ще избира одитния си състав чрез публична процедура и без създаването на партийни квоти

„Законопроектът за Сметна палата ще внесе промени в режима на устройството, организацията и дейността на институцията, но същевременно запазва утвърдените нормативни разрешения на сега действащия закон. Изготвените предложения, които предлагаме, отговарят на отправените препоръки и са изцяло съобразени със Закона за публичните финаси,  който е в действие от началото на 2014 г. Един от най-важните моменти е промяната на модела на одитната институция. Изоставя се многобройната, състояща се от 9 члена колегия, която взема с мнозинство окончателните решения по всеки одитен доклад. Такъв модел на решения по одитните доклади не съществува в нито една от държавите членки на ЕС, в които функционират парламентарни одитни институции“. Това заяви от трибуната на НС народният представител от ГЕРБ Диана Йорданова и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси по време на дебатите на първо четене в зала.

Според Йорданова многобройните колегии се изграждат не толкова като професионални органи, а на партийно-квотен принцип. „По този начин се създава риск колегията да се превърне в орган на колективната професионална безотговорност и изпълнител на поръчения на управляващи партийни централи. Подобни колегии излизат твърде скъпо на данъкоплатеца, поради по-високите разходи за издръжка.  Законопроектът предвижда Сметната палата да се ръководи от тричленна колегия от председател и двама заместник председатели. За тях ще важи изискването за висок професионализъм в областта на одита /външен и вътрешен/, финансовия контрол, финансите или счетоводството. Заложили сме още членовете на Сметната палата ще се избират чрез публична процедура като допълнителна гаранция за избирането на професиналисти с висока репутация. Решенията на колегията ще се вземат единодушно, което ще означава ясна и категорична позиция, и отговорност на всеки член по одитните доклади и по другите актове на Палатата“.

По думите на бургаския депутат високите изисквания за професионализъм ще важат и за директорите на дирекции, които ще бъдат подчинени на заместник председателите. Директорите ще ръководят дирекции, които обединяват всички одитори в центъра и по места. Тази управленска организация е по-рационална и професионална от сега съществуващата организация на множество одитни отделения, оглавявани от членове на Палатата, което поражда очевидния риск от противоречива практика. Служителите на одитната институция ще декларират имотното състояние и условия за несъвместимост.

„Със Законопроекта се възстановява административно-наказателната функция  на Сметната палата и  респективно на председателя да издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществани санкции при нарушения на режима на обществените поръчки. Всички тези изменения са съобразени с препоръките на   GRECO (Група държави срещу корупцията) във  Втория доклад за изпълнение на препоръките от страна на България, приет на 10 октомври 2014 г. В него се посочва, че  България е изминала дълъг път, за да подобри регулаторната си рамка за прозрачност на политическото финансиране, да насърчи по-голяма самодисциплина на политическите партии в тази сфера и да подобри надзора, преди всичко от страна на Сметната палата (СП). GRECO отбелязва, че приетото през м.април 2014 г. законодателство на предишното правителство отново  реорганизира Сметната палата. Реформата от м.април тази година предизвиква твърдения за политическа инструментализация в една от особено значение за изборни цели и финансов надзор на политически институции година. GRECO следователно призовава България да направи така, че опасенията, изразени по отношение на реформата и оперативната независимост на СП,  да не се осъществят“, заяви Диана Йорданова.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!