Девет бургаски общини депонират отпадъците си в ново регионално депо

Финален оглед на новото Регионално депо „Братово – запад“ направиха днес кметът Димитър Николов, областният управител Вълчо Чолаков, както и градоначалниците на Поморие – Иван Алексиев, Карнобат – Георги Димитров, Несебър – Николай Димитров, Айтос – Васил Едрев, Сунгурларе – Георги Кенов. Текат последни довършителни работи по довеждащата инфраструктура, но повечето мощности в комплекса вече функционират. В последната седмица на септември предстои да се организират Дни на отворените врати, в които журналисти и всеки желаещ жител на областта са добре дошли да разгледат депото.

Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Общият размер на привлеченото европейско финансиране е 43 млн. лв. Проектът беше подготвен и реализиран от Община Бургас, в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

Внушителното съоръжение ще се ползва от 210 населени места с близо половин милион жители. Там са отворени над 50 нови работни места.

Навременното приключване на проекта спаси жителите на Бургаска област от плащането на глоби  на Европейския съюз заради неизпълнение на съвременните изисквания за щадене на околната среда при депонирането и обработката на отпадъци.

 

* С изграждането на Регионално депо „Братово – запад“ ще се постигнат следните цели:

– Драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за депониране, респективно редукция в размера на дължимите отчисления по чл. 64 на ЗУО.

– Преустановяване използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо;

– Осигуряване на предварително третиране на отпадъците преди депониране;

– Оптимизация при превоза на дълги разстояния чрез претоварни станции /Карнобат и Несебър/ и високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците;

– Разделно събиране на специфични отпадъци, например отработени масла, батерии и акумулатори, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване, утайки от ПСОВ и биоразградими отпадъци, отпадъци от строителна дейност;

– Компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото;

– Екологично депониране, с възможност за оползотворяване на биогаза.

Регионално депо „Братово – запад“ е  изградено на територията на с. Полски извор, община Камено, и е комплексен обект, включващ:  Клетка 1 и площадкова инфраструктурата,  инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за временно съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата, както и оборудване, необходимо за нормалната експлоатация на депото.

Днес зам.-кметът на община Бургас Атанаска Николова и обслужващият екип на депото представиха на градоначалниците действащите мощности и обясниха как и в какъв режим работят.

 

Клетка 1

Клетка 1 е  разположена  на обща площ от 6 хектара,  с капацитет 500 000 тона и и с обем 450 000 куб. м. Следвайки тенденциите и политиката за управлението на отпадъците в ЕС и Република България, на територията на Клетка 1 ще се депонират само така наречените „крайни отпадъци“, т.е. само тези отпадъци, които не биха се използвали повторно или рециклирали.

 

Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 – 100 000 т./год. смесени битови отпадъци 

Инсталацията за сепариране е предназначена за неопасни битови отпадъци, с цел осъществяване на предварителното им третиране до достигане на критериите за последващото екологосъобразно рециклиране или оползотворяване. Битовият отпадък, който може да бъде сортиран с инсталацията, е  минимум 216 тона дневно и максимум 306 тона дневно, в зависимост от режима на работа.

 

Компостираща инсталация  с капацитет 13 000 т./год. разделно събрани зелени и градински отпадъци 

На площадката за компостиращата инсталация са разположени две сгради: Компостиране – фаза 1 и Склад за съхранение на готовия компост. Оформени са площадки за компостиране – фаза 2; приемна зона за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; рафиниране и сортиране на готовия компост. За отстраняване на газообразните замърсители в инсталацията се използва   биофилтър.

Предложеният метод на компостиране е в две последователни фази: разлагане или ферментация и фаза зреене. В края на втората фаза е налице стабилизиран готов компост, който може да се използва като почвен подобрител за повишаване на плодородието.

 

Стопански двор

На територията на стопанския двор се разполагат необходимите сгради и съоръжения, осигуряващи нормалната експлоатация на Регионалното депо „Братово – Запад“.

 

Площадка за третиране на строителни отпадъци

Годишното количество строителни отпадъци, които трябва да постъпят на площадката за обработка, е 60 000 т. На площадката ще бъде инсталирана инсталация – трошачка с капацитет от 50 т./час, като натрошените материали ще се разделят по фракции, което ще даде възможност част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството.

 

Площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци

На площадката е разположена дробилка за едрогабаритни отпадъци, която може да приема и обработва 20 000 т./годишно отпадъци, с капацитет  15 т./час.

Входящият мониторинг и контрол на постъпващите отпадъци ще се осъществява чрез електронен кантар, оборудван с компютърна система и необходимия софтуер за функционирането му. При преминаването на превозните средства през автомобилната везна, те се подлагат и на дозиметричен контрол – в случай, че се установят радиоактивни отпадъци, този автомобил не се допуска вътре в депото и трябва да се върне при собственика на возените отпадъци. На излизане от площадката на стопанския двор и депото, задължително отново се минава през електронен кантар, монтиран на изходящата лентата  на пътя. За служителите, работещи на Регионалното депо, е изградена Административна сграда, отговаряща на всички съвременни изисквания. В сградата е разположена лаборатория, в която ще се следят отделни  показатели на инфилтрата.

 

Локална пречиствателна станция за отпадни води

Технологията на Локалната пречиствателна станция за отпадни води е базирана на модулна инсталация, в която са комбинирани процеси на механично пречистване и физико-химично пречистване. Технологичната схема на пречистване предвижда генерирането на два отпадъчни потока: поток условно пречистена вода, която ще отговаря на изискванията за заустване в градска канализация, и поток, който представлява технологично отпадъчен инфилтрат от процеса на обработка и промивка.

 

Екопарк за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението

Екопаркът е разположен на площ от 1150 м2. На него се намират контейнери за разделно събрани отпадъци и са обособени следните участъци: площадка с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси, дърво и др. отпадъци от домакинства; площадка за събиране на гуми; пункт за излезли от употреба домакински електроуреди; център за опасни отпадъци от населението.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!