Данъчни проверки на търговията с цветя

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас започна проверки на търговците на едро с цветя. Освен контрол по спазване на данъчното законодателство, ще се проверяват и трудовите договори, спазва ли се продължителността на работното време, внасят ли се задължителните осигуровки, включително и при наетите на непълен работен ден. При съществени разлики в реализираните обороти в сравнение със същите периоди на миналата година, търговските обекти ще бъдат поставяни под едномесечно наблюдение чрез изградената дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП.

Анализ на риска за укриване на печалби от произвеждащи или търгуващи с цветя и растения в страната е установил, че средногодишно бюджетът губи по 6,9 млн. лв. от непостъпили ДДС и преки данъци от дейността в този сектор.

Експертите на НАП са пресметнали, че най-голяма е щетата за бюджета по Закона за данък върху добавената стойност – 4,4 млн. лв. средногодишно. Следват загубите по Закона за корпоративното подоходно облагане – 1,6 млн. лв., както и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 953 хил. лв. В доклада се отчита също, че през анализирания период 2008 г.-2010 г., рискът се е проявил при 1 231 задължени лица, които представляват 54,54% от всички 2 257 лица, осъществявали доставки с цветя и растения тогава.

Целенасочени проверки и наблюдения се извършват за втора поредна година. През 2014 г. бяха осъществени общо 200 контролни действия (оперативни наблюдения, проверки и ревизии) в резултат, на които бяха установени допълнително 2,1 млн. лв. задължения на търговци към хазната.

Оперативните проверки се извършват в цялата страна и са първа крачка от цялостна програма за повлияването на този риск и намаляването на щетите за бюджета.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!