В Несебър се обмениха добри идеи и практики за опазване на Черно море

Община Несебър бе домакин на работна среща – дискусия „Опазване чистотата на моретата – отговорност за всички“, организирана съвместно с Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Срещата бе организирана по европейския проект MARELIT, имащ за цел да представи и разпространи добри идеи и практики за изчистване на отпадъците от морето и да инициира пилотни демонстрационни проекти за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците при риболовната дейност.

Кметът на Несебър Николай Димитров подчерта, че екологията и опазването на Черно море чисто винаги са били сред приоритетите в управлението на общината. Стъпки в тази посока са изграждането на Претоварна станция за отпадъци по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, и проектът „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър –Слънчев бряг –Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” С тях се цели повишаване качеството на съществуващите услуги за пречистване на отпадъчните води и намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда, респективно и върху Черно море. В заключение г-н Димитров добави, че срещи с такава насоченост са от особена важност за община Несебър, която винаги е съдействала за подобен вид форуми.

Официални приветствия отправиха още г-н Янчо Янев – изпълнителен директор на ИАРА и г-жа Марияна Кънчева – изпълнителен директор на АБЧО.

След предварителна селекция България, в частност Черноморския регион, бе избран като един от целевите райони за разработването и изпълнението на пилотен проект, в който ще бъдат включени активно представители на рибарските сдружения, местните и публичните власти, институциите, отговорни за контрола и управлението на сметосъбирането и сметоизвозването.

Г-н Стен Ламберт от белгийската компания ARCADIS, която е администратор на проекта, представи дейности и начини за събиране на отпадъци в западните страни, като даде конкретни примери за стимулиране на рибарите да извършват тези дейности чрез различни финансови, административни и технически инструменти.

На срещата присъстваха представители на местните инициативни рибарски групи Несебър-Поморие и Созопол-Приморско-Царево, Изпълнителна Агенция Рибарство и Аквакултури, Изпълнителна Агенция Морска Администрация, черноморските общини, пристанище Несебър, др.

Участниците обсъдиха начините за извозване на отпадъците, събиране при риболовната дейност, административните процедури за контрол и управление от съответните отговорни институции. Разгледани бяха и съществуващите проблеми, пред които са изправени рибарите в изпълнението на своите дейности. В края на срещата бяха дефинирани конкретни стъпки за изпълнението на мерки и дейности, които ще бъдат заложени в конкретизирането на предложение за проект:

  • Организиране и провеждане на широка информационна кампания насочена към местните инициативни рибарски групи за техните ангажименти и задължения с управлението на отпадъците след тяхното изваждане на сушата.
  • Изпълнение на пред-проектно проучване за обема на изгубени в морето риболовни съоръжения и принадлежности, напр. рибарски мрежи, др.
  • Разработване на варианти на стимули, вкл. и финансови, насочени към рибарите за правилното събиране, съхранение, управление и контрол на отпадъците от редовната риболовна дейност.
  • Организиране на последователни срещи с активното участие на всички рибарски сдружения, по време на които да се обсъдят проблемите, които възпрепятстват правилното управление на риболовната дейност и да се търсят конкретни инвестиционни решения.

АБЧО ще работи в сътрудничество със съответните администрации и институции като за практическото реализиране на дейностите ще търси финансиране по линия на националните и международните фондове – напр. Оперативна програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Европейско Икономическо Пространство, Европейски фондове и програми, др.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!