В Бургас се проведоха информационни дни по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Общински и държани учреждения, които притежават акт за собственост могат да се възползват от финансиране по Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ .  До 7 януари те трябват да подадат проектно предложение по отворената в момента гратнова схема BG04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, стана ясно на при представяне на програмата в Бургас.

Между 170 000 и 500 000 евро могат да получат кандидатите, които желаят да въведат мерки за енергийна ефективност или мерки за използване на възобновяема енергия в управляваните от тях сгради, като за това не се изисква съфинансиране от тяхна страна. Програмата покрива до 100% от направените разходи. Едно проектно предложение може да включва ремонта на повече от една държавна или общинска институция, стига мерките, които то включва, да са препоръчани от доклад за енергийно обследване. Също така важно условие е кандидат-бенефициентите да са въвели или в момента да въвеждат основни мерки за енергийна ефективност, включително топлоизолация, смяна на дограма, както и изолация на покрива.

Допустимите за финансиране дейности по Компонент 1: „Мерки за енергийна ефективност“ включват смяна и/или реконструкция на котли, абонатни станции, вътрешни отоплителни инсталации в сгради и други, целящи намаляване на крайното потребление на енергия.  По Компонент 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ могат да бъдат изграждани и монтирани инсталации за производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници на енергия, в това число биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална и геотермална енергия.

Общините и държавните институции в България могат да участват самостоятелно или в партньорство, но точки по време на оценяването ще получат единствено проекти, които включват партньор от страна-донор /Норвегия, Лихтенщайн или Исландия/. За подобни проекти е създаден специален фонд за двустранни отношения, който предоставя на кандидатите средства в размер до 4000 евро за пътувания с цел подготовка на проектното предложение и обмен на добри практики.

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014  и държавни средства. Крайният срок за изпълнение на всички дейности по финансираните от нея проекти е 30 април 2016 г. като се очаква тя да спомогне за намаляване на 35 хил. т. въглеродни емисии.

Кандидатите, които искат да подадат проектни предложения по настоящата процедура, могат да задават своите въпроси електронен адрес eerebg04@mee.government.bg не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на предложенията. Въпросите, заедно с отговорите, ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата: www.energygrantsbg.org

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!