В Айтос не искат „Трите братя” да е защитена зона

Общинските съветници от Айтос излязоха с протестна декларация по повод проект на заповед за обявяване на местността „Трите братя” за защитена зона. От информация, публикувана на сайта на общината, става ясно, че Общинският съвет в Айтос единодушно е приел документа срещу забраните, предвидени за териториите, включени в зоната. Декларацията е адресирана до министъра на околната среда и водите – Ивелина Василева.

Проектът на заповедта е публикуван на сайта на министерството на околната среда и водите на 23.12.2014г. Всички заинтересовани страни са имали възможността в рамките на едномесечен срок да изпратят до ведомството своите писмени възражения и предложения относно забраните, посочени в заповедите.

В текста нормативния документ са изброени редица видове флора и фауна, както и животински видове (бозайници, земноводни, влечуги и безгръбначни), чиито местообитания се нуждаят от опазване и защита.

Ако заповедта бъде подписана, в местността „Трите братя” няма да бъде позволено движението на МПС по селските, горските и черни пътища, както и търсене, проучване и добив на подземни богатства и материали. На собствениците на имотите пък няма да е позволено да разорават и залесяват земите си и горските територии.

Общинските съветници са най-вече обезпокоени от предвидената забраната за промяна статута на земи, попадащи в защитената територия. Според общинските съветници ако заповедта влезе в сила, забраните в нея ще доведат до невъзможност Община Айтос да  работи по вече изготвени проекти по европейски програми. В протестната декларация са посочени редица проекти, които според тях ще бъдат засегнати дори преустановени от предвидените забрани. Сред тях са:  “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо по битови отпадъци в землището на с. Лясково и в землището на гр. Айтос”, “Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк „Славеева  река”, град Айтос”,  “Основен ремонт, реконструкция и разширяване на Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос”, както и проект за благоустрояване на Архитектурно-етнографският комплекс “Генгер”, включен в територията на парка.

438 – те собственика на имотите от местността „Трите братя“ също са против бъдещите забрани. В момента те сформират граждански инициативен комитет, който се готви да организира  протест срещу клаузите в проекто-заповедта на министър Василева.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!