Водоемите в област Бургас са неподдържани и деформирани, констатират експерти

Състоянието на язовирите на територията на област Бургас като цяло е незадоволително. Това е констатацията в доклада на междуведомствения екип, извършил проверки на всички язовири в областта с неизяснена собственост, според списък на Министерство на околната среда и водите. Установени са скъсани язовирни стени със значителни свличания на места и следи от преливане през короните на язовирите, обрасли и деформирани преливници без необходимата пропускателна способност, неизправни основни изпускатели. Речните русла до 500 м. след язовирните стени са значително обрасли със дървесна и храстова растителност, непочиствани видно от години.

Издадени са предписания, в които са залегнали мерки за възстановяване на техническото състояние на язовирите, по преценка на собственика или за извеждането им от експлоатация, съгласно одобрени работни проекти.

За язовирите – държавна  собственост са изпратени писма до ОД „Земеделие“ за предоставяне на информация. Предстои предприемането на процедури за актуването им като общинска собственост на основание Закона за водите.

За язовирите-частна  собственост се прилагат нотариални актове. Издирват се наследници и правоприемници на собствениците за връчване на протоколи и предписания за изпълнение. Те следва да осигурят нормалната проводимост на преливника, да почистят речното русло 500 м. след язовирната стена,  както и сухият и мокър откос, да приведат в изправност основния изпускател.

Предписанията включват още изготвяне на авариен план за всички обекти, както и преценка на икономическата целесъобразност за възстановяване на водоемите, които имат скъсани стени.

От общо 37 проверени язовири на територията на 10 общини в Бургаска област, 22 са общинска собственост, 3 са държавни, 7 са частни, 3 са несъществуващи, т.е. по посочените наименования и на посочените места не са установени такива обекти. Само  два са язовирите, които нямат документи за собственост, е установила проверката.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!