Включват туристическите бази и агенции в единен регистър

Единна  електронна база данни ще събира всички организации, фирми и институции, занимаващи се с туризъм.

Министерството на туризма предлага на обществено обсъждане проект за  Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация, която включва Националния туристически регистър, туристическа информация и статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.

Електронната платформа ще съдържа данни за регистрираните туроператори и туристически агенти, категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях. Ще има информация и за  организациите за управление на туристическите райони, за туристическите сдружения, туристическите информационни центрове, за сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове, както  и за правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители

Единната система за туристическа информация ще подобри информираността на потребителите на туристически услуги, считат от министерството. Тя ще подобри и взаимодействието между държавните и общинските администрации и частните субекти, имащи отношение към създаването, развитието и реализирането на туристическия продукт, както и предоставянето на всички заинтересовани страни на съвременна, адекватна и актуална информация за всички елементи на туристическото предлагане.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!