Важно за работодателите

Дирекция “Бюро по труда”- Бургас уведомява работодателите от общините Бургас, Средец и Камено, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 11700 лв.;

безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7634 лв.;

безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 7686 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 7280 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за обучение на възрастни:

обучение на безработни лица по реда на чл.63, ал.1, т.1 от ЗНЗ-12700 лв.

обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ – 678 лв.

обучение по ключови компетентности на заети лица от средни предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ – 520 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Бургас, както и на тел.056/81-34-29, 056/81-39-44, 056/81-39-42 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!