България не е уведомена за прекратяването на „Южен поток“, приеха методика за обезщетение на част от плажа „Паша дере1“

Към днешна дата България не е официално уведомена за прекратяването нa проекта за изграждане на газопровода „Южен поток”, съобщиха от пресцентъра на МС. Българската държава е длъжна да изпълнява своите задължения съгласно българското законодателство. На министъра на регионалното развитие и благоустройството са законово вменени редица задължения – да разглежда и одобрява подробни устройствени планове, инвестиционни проекти, да издава разрешения за строеж и да възлага оценка на правото на строеж върху морското дъно и под морския плаж. Неспазването на всяко едно от тези задължения би могло да се счита за неизпълнение, което от своя страна да доведе до евентуални съдебни процедури и финансови санкции за Република България.

На днешното си заседание правителството прие Методика за оценяване на размера на обезщетението за учредяване на сервитут върху поземлен имот, представляващ морски плаж, част от крайбрежната плажна ивица, оценка на правото на строеж върху морското дъно и размера на преките разходи и пропуснатите ползи за България, произтичащи от ограниченията върху имота – публична държавна собственост, представляващ морско дъно, необходими за реализацията на обект „Морски газопровод Южен поток – български сектор.

Със заповед на министъра на регионалното развитие е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Морски газопровод „Южен поток – Български сектор” за част от общата дължина на линейната инфраструктура на сушата, представляващ морски плаж „Паша дере 1”, част от крайбрежната плажна ивица и за морската част на линейната инфраструктура, включваща трасето на газопровода в териториалните води на България до границата с Изключителната икономическа зона в Черно море. Заповедта е влязла в сила през месец октомври 2014 г. Преди одобряване на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за строеж е необходимо да бъдат уредени вещноправните отношения между държавата, от една страна, и дружеството, което ще изгражда обекта, от друга страна.
Въз основа на одобреното задание е проведена обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на методиката. В нея са представени различни методи и подходи с оглед осигуряване на всеобхватност и прогнозируемост на евентуалните преки разходи и пропуснати ползи по време на строителството и експоатацията на обекта. По този начин ще бъде постигната оптимална защита на държавния интерес, включително в контекста на дългосрочните политики, провеждани от българската държава.
Следващите стъпки в изпълнение на задълженията на България ще са избор на лицензиран оценител, определяне размера на обезщетенията и учредяване на вещните права с решение на Министерския съвет.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!