Бъдеща сграда до Флората е законна и няма да е върху зелени площи

Бъдеща жилищна сграда, която може да бъде построена в к-с Лазур в Бургас, до входа на Морската градина, край център “Флора” няма да засегне и да бъде разположена върху сега съществуващите зелени площи в квартала. Зелената зона няма да пострада по никакъв начин. Дори е предвидено няколкото дървета, самоизрастнали в терена, собственост на фирмата-инвеститор “СК” ООД да бъдат преместени със специализирана техника, заедно с кореновите си системи и да бъдат пресадени в близост.

Няма да бъдат застроявани и съществуващите обществени паркинги около, както се внушава от недобросъвестни твърдения. Точно обратното – съществуващите публични паркоместа дори ще бъдат увеличени с изменението на ПУП. Осигуряват се нови паркоместа при съобразяване с реализираното озеленяване. Служебният проект увеличава броя на предвидените паркоместа от 194 бр. на 257 бр. Допълнителни 170 паркоместа ще осигури и подземен паркинг на 3 нива, който ще бъде изграден под новата сграда.  За обектите в УПИ І и автомобилите на живущите, необходимото паркиране и гариране ще се осигурява в границите на имота, т.е. те няма да натоварват допълнително околните пространства.

Всички документи за ПУП-ПРЗ са напълно законни и съобразени изцяло с приетия ОУП на община Бургас. Предвидените и в трите имота показатели за застрояване са в съответствие с приетия от общинския съвет Общ устройствен план, поради което не се изисква допълнително гласуване от Общински съвет.

За да разсеем изкуствено създаваното напрежение относно бъдещо построяване на жилищната града държим да направим следните уточнения: Става въпрос за частен терен, който е възстановен по силата на Закона за реституция на бившите си собственици. Дружество “СК” ООД се сдобива със земята напълно законно, чрез добросъвестна сделка за покупко-продажба, след пълно приключване на съдебни спорове и дела, засягащи въпросните терени.

Ние не коментираме решенията на българския съд, а ги считаме за единствено справедливи, доколкото съдебната институция е единственият коректив на една правова държава. Всяко подлагане на съмнение и неуважение на съдебни решения, представлява по същество деструктивно и безотговорно отношение, водещо до накърняване основите на законовия ред в Република България и по своето същество до действия, нарушаващи Конституционните устои на държавата.

Фактите около бъдещето на въпросния район са следните. Във връзка с приключила процедура по възстановяване на имоти в границите на кв.40 и инвестиционни намерения на Община Бургас, през 2014г. е изготвен и одобрен служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на кв.40 по плана на к-с „Лазур“. В кв.40 попадат съществуващи жилищни блокове, гаражи и обслужващи застройки, вътрешно-обслужващи улици и паркинги. Предвижданията на стария ПУП не са реализирани изцяло. Там още преди 40 години е имало проект за построяването на 18 ет. жилищна сграда, подобна на околните жилищни блокове, които попадат в район с предвидена висока етажност на сградите. Поради различни причини, това строителство се е отложило във времето и не се е осъществило.

Към момента не е внасяно искане, придружено със съответните проекти, за издаване на разрешение за строеж за гореописаните имоти.

Според намеренията на Община Бургас в рамките на квартала също трябва да се изградят детска и спортна площадка, нови обслужващи улици и паркинги, елементи на благоустрояването и озеленяването.

Със служебния проект от 2014г. в границите на кв.40 се обсобяват два нови квартала – 40 и 40а, като за трите възстановени имота /възстановени, като части от един общ имот/ се обособява един общ УПИ І в кв.40а, с показатели за застрояване, в съответствие с утвърдената с ОУП на гр.Бургас устройствена. В него за възстановените имоти е предвиден общ коефициент на редукция от 19,05% по чл.16 от ЗУТ.

Изменението на ПУП-а касае задължителната процедура по Закона за опазване на околната среда и съгласуването й с РИОСВ Бургас, които са изразили положително становище.

Преди одобряването на проекта, същият е бил обявен на всички заинтересовани лица в кв.40, като в предвидения от закона срок няма постъпили жалби и възражения.

Високото строителство не е чуждо за силуета на град Бургас. Съгласно действащия Общ устройствен план на гр.Бургас, територитята на к-с “Лазур“, граничещ с Приморски парк Бургас, попада изцяло в жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с голяма височина. В непосредсвена близост до въпросната територия са изградени няколко 18-етажни блока и е имало предвиждания за изграждане на още един висок блок в свободната територия, които не са реализирани, поради липса на средства.

Възможността за изграждане на сграда с висока етажност е доказана с ПУП и РУП, които изцяло отговарят на действащата нормативна уредба в областта на устройственото планиране.

За да разсеем опасенията на живущите в околните сгради бихме искали да посочим точните отстояния от техните жилищни сгради до бъдещата постройка. Отстоянията до околните сгради са от 30 до 52 м. Отстоянието от сега съществуващото пътно платно порай Морската градина е 28 м в най-близката си част. В тази ивица ще има зелени площи и парко-места. За пример можем да посочим, че отстоянията на сега съществуващите сгради в близост, са до два пъти по-малки помежду им, т.е. около 15 м. Това обаче не поражда и не е породило никакво напрежение. Ясните и точни параметри залегнали в ПУП, категорично доказват, че няма никакво нарушаване на ЗУТ и строителните норми, напротив – отстоянията са в пъти повече от допустимите, според нормативните уредби.

Предвидената сграда няма да бъде монолитна висока сграда, а ще нараства плавно от 3-4 до 17 ет. в най-високата си част. Най-високата част не се намира в никаква директна близост с околна сграда, както и не попада в пряка видимост пред фасадата на нито една от околните сгради. С други думи съществуващият обзор към Морската градина и морето на живеещите в близот няма да бъдат закрити допълнително по никакъв начин.

Всички обратни внушения, представляват груба и манипулация и заблуда.  Според нас, те се дължат на нечистоплътни мотиви, продуктувани от политическо, частно-лично, или конкурентно естество. Не искаме да свързваме подетата заблуждаваща гражданите кампания срещу нас с предстоящите местни избори, но подобен извод, все повече се налага.

Фирма “СК” ООД ще продължи да информира по всички обществено важни теми, засягащи нашата дейност, като един от най-утвърдените предприемачи в региона. Оставаме отворени за допълнителни справки за всички заинтересовани страни.

По отношение на поведението и публичните изяви на Обществения посредник на община Бургас, г-н Таньо Атанасов ще изразим допълнително своето становище.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!