Бургас пети по БВП в страната

През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за област Бургас възлиза на 3 843 млн. лева по текущи цени, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Преизчислен в евро, БВП за областта е 1 965 млн.евро, като на човек се падат 9 271 лева или 4 740 евро при 9 277лева или 4 743 евро през 2011 година. Текущият обем е 99.7% от създадения БВП за областта през 2011 г. и надхвърля с 12.7% този през 2010 година. Делът на БВП за област Бургас е 4.9% от общо произведения за страната през 2012 година. Област Бургас запазва петото си място в страната по БВП на човек от населението за периода 2010 – 2012 година. С най- високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 23 108 лева, а с най-ниско – област Силистра с 5 095 лева. Сред областите в страната с най-голям ръст на показателя спрямо 2011 г. е област Кърджали – БВП на човек от населението нараства със 17.7%. В четири области е регистрирано намаление в равнището на БВП на човек от населението спрямо 2011 г.. – Силистра, Бургас, София (столица) и Перник.
Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност (БДС) за областта през 2012 г. възлиза на 3 301 млн. лева по текущи цени, което представлява 4.9% от общо генерираната добавена стойност за страната. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката в област Бургас е нараснал през 2012 г. до 5.2% или с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с 2011 година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3.4 процентни пункта през 2012 г. спрямо предходната година и достига 32.3%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 62.5%, което е с 3.1 процентни пункта повече от 2011 година. В национален мащаб делът на БДС, генериран в селското, горското и рибно стопанство през 2012 г. е 5.4%, този на индустриалния сектор е 31.1%, а в сферата на услугите е създадена 63.5% от брутната добавена стойност в страната.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!