Браковете в Бургас се увеличават, намаляват разводите

През 2015 г. в Бургаска област са сключили брак 1 897 двойки, което е с 330 повече от предходната година., отчита териториалното статистическо бюро. От всички регистрирани бракове 73.5% (1 394) са сред населението в градовете. В селата са сключени 503 брака. Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (55.8%), докато при жените се очертава диапазонът между 20 и 29 години (57.6%).

Броят на разводите през 2015 г. е намалял с 69 спрямо предходната година. Миналата година в областта са били разтрогнати 636 брака.  От всички прекратени бракове 87.9% се отнасят за населението в градовете. Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 35 до 49 години. При мъжете най-голям е относителният дял на разводите в този възрастов интервал – 57.1%, а при жените – 53.1%.

Раждаемостта обаче не нараства. През 2015 г. в областта са регистрирани 4 140 родени деца, като 4 115 (99.4%) от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 96 деца, или с 2.3%. Повечето новородени са момчета –  2 078 при 2 037 момичета. Или на 1 000 момчета се падат 980 момичета.

През 2015 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 26.4 години, а  при раждане на дете  – 28.1 години. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.3 години през 2014 г. на 26.4 години през 2015 година.

Повишава се  извънбрачната раждаемост, като резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак. През 2015 г. броят на живородените извънбрачни деца е 2 141, а делът им намалява до 52.0% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания в градовете в областта (53.0%) е по-висок отколкото в селата (49.1%).

Броят на умрелите в  Бургаска област през 2015 г. е 5 531 души, с 9 по-малко от предходната година.

Смъртността сред мъжете (14.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (12.4‰). През 2015 г. на 1 000 жени умират 1 106 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. В градовете на област Бургас коефициентът на смъртност е 11.9‰, а в селата – 17.7‰.

Всичко това очертава демографските процеси, които са протичали в областта през миналата година. Към 31 декември 2015 г. населението на област Бургас е  413 884 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!