Близо 11,6 млн. лв. приходи от концесии на морски плажове отчете правителството

Близо 11,6 млн. лв. са приходите от концесии на морски плажове през 2014 г., сочи приетият от правителството доклад за спазване на задълженията по концесионните договори на морските плажове за 2014 г.

Приходите от концесионни плащания за 2014 г., вкл. лихви и неустойки по 58 концесионни договора за морски плажове, са в размер на 11 577 642 лв. Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие 50% от постъпилите концесионни плащания (без ДДС) или близо 4,8 млн. лв. са внесени в бюджетите на общините, на чиито територии са разположени плажовете.

В доклада се отчитат и основните неизпълнени задължения по концесионните договори, за които са наложени неустойки. Най-честите нарушения са:

  • неосигуряване в достатъчна степен на водноспасителна дейност, установена при 18 морски плажа;
  • поставяне на преместваеми обекти в нарушение на специализираните схеми за тяхното разполагане (при седем обекта на концесия);
  • непредставени банкови гаранции за изпълнение на финансовите задължения през 2014 г. (за четири концесионни договора);
  • невнесени гаранции за изпълнение на задълженията, свързани с опазване на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда (за шест морски плажа).

МРРБ е предприело необходимите действия за събиране на дължимите суми, включително по съдебен ред.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!