Без осигурителни книжки от 1 юли

Правителството направи промени в няколко наредби за намаляване на бюрократичните изисквания

Издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица отпада от 1 юли 2015 година, реши МС. При отпускане на обезщетения, помощи и пенсии осигурителният стаж, осигурителният доход и внесените осигурителни вноски могат да се зачитат въз основа на данните от електронните регистри на НАП и НОИ. Отпадането на издаването и заверката на осигурителни книжки ще доведе до намаляване на административната тежест за хората.

С промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица отпада ограничението заявление за обезщетения за безработица да се подава в поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

Направените изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са свързани с увеличаването от 18 на 24 месеца на периода, от който се изчислява паричното обезщетение при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

Правителството отмени и текст от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки във връзка с новия ред за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им. Обменът на данни от издадените болнични листове и решенията по обжалването им ще се извършва чрез автоматизиран взаимен обмен между администрациите – по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от НОИ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!