Актуализираха противоепидемичните мерки в община Приморско

Общинският кризисен щаб в Приморско проведе заседание за обсъждане налагане на допълнителни мерки за ограничаване заразата с COVID 19.

Кметът на Приморско д-р Димитър Германов издаде заповед, с която от 29 октомври се въвеждат допълнителни ограничения на територията на общината.

Заповедта гласи:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.
 • Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
 • Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 • Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 8) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 • Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
 • Преустановява се дейността на всички читалища на територията на община Приморско.
 • Да се засили дезинфекцията на всички открити и закрити обществени площи (улици, площади, детски площадки, административни сгради, търговски обекти, банки и др.)
 • Да се осъществява пропусквателен режим в общинските сгради по отношение на служителите и посетителите, чрез измерване на  температурата, дезинфекция на ръцете  и ползването на предпазни средства. Обслужването на граждани да се осъществява на фронт офис, като не се допуска свободното им движение в сградит.
 • Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед на Министерство на здравеопазването № РД-01-609 от 21.10.2020 г. и настоящата заповед на кмета на община Приморско.

„Обръщам се към вас с молба да се отнесем отговорно и разумно към въведените правила и да ги спазваме, за да опазим своето здраве и това на нашите близки.

Обръщам се към тези от вас, които имат изявена клинична картина и имат симптоми, сходни с характерните за Covid-19: Бъдете отговорни към околните и предприемете съответните мерки по ограничаване на контактите и подлагане на тест. В настоящата ситуация се налага всеки да прояви самосъзнание и контрол!

Пазете се и пазете хората около вас!”, призова от страницата си във фейсбук кметът Германов.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!