Създадоха база данни с „горещите точки” по Черноморското крайбрежие

Създадоха база данни с „горещите точки” по Черноморското крайбрежие

Приключи изпълнението на проект „Интегрирано управление на горещи точки  и опазване на Черноморската екосистема“ (HOT BLACK SEA), финансиран по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013.

Водеща организация е Национален институт за изследване и развитие в електроинженерството /National Institute for R&D in Electrical Engineering ICPE-CA/, Румъния. Членове на партньорския екип са Община Бургас, TUBITAK – Изследователски център – Мармара, Истанбул, Турция; Кавказка Екологична Фондация – FCE, Сухуми, Грузия; Държавен институт по околна среда – OSENU, Одеса, Украйна и НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда  – SuRDEP, Варна, България.

Основна цел на проектa е да се насърчи трансграничното сътрудничество за хармонизиране на политиките и използване на научните изследвания в областта на  мониторинга и анализирането на наземните източници на замърсяване в Черноморския басейн.

Проектът адресира проблеми, свързани със замърсяването на Черно море от наземни източници и необходимостта от съвместни усилия в процеса на опазване на повърхностните води. Той демонстрира благотворно партньорство и подход на споделяне на знания, опит и добри практики между заинтересованите страни.

В следствие на сътрудничеството между всички ангажирани експерти и научни работници от целевите Черноморски държави, в рамките на проекта се изготви и тества Методология за идентифициране и приоритизиране на наземните източници на замърсяване – горещи точки. Документът дефинира критерии и унифицира определението „горещи точки“ (hotspots), за да се  подпомогне актуализирането и верифицирането на базата данни на „hotspots“ в Черноморския регион, да се създаде единна мрежа и система в подкрепа на предприемащи се превантивни мерки и последващ мониторинг. „Гореща точка“, съгласно Методологията на проекта,  е източникът на замърсяване, разположен на сушата, както и акваторията, повлияна от изпусканите замърсители.

В рамките на проекта се създаде база данни на „горещите точки“ по Черноморското крайбрежие, която е достъпна на страницата на проекта: 

http://bs-hotspots.eu/Deliverables 

Базата данни съдържа източници на замърсяване, разположени на сушата, които директно или  индиректно заустват в Черно море. В нея са посочени 137 замърсители, разделени в 8 главни групи – детергенти, тежки метали, неорганични и органични вещества, пестициди, радиоактивни вещества и други. Достъпът до базата данни е рестриктивен на различни нива. Мета данните, включващи  източника на замърсяване, контакти, разположение, са публични. Базата данни предоставя информация във вид на таблици и графики, които я визуализират в лесно достъпен и разбираем формат по години, замърсители и източници на замърсяване за всяка една от целевите държави – България, Румъния, Грузия, Украйна и Турция.

Създадената база данни на „горещите точки“ е инструмент, подпомагащ заинтересованите страни при вземането на решения, програмиране и планиране на бъдещи инвестиции.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA.html">
Pinterest
RSS