Прокуратурата оспорва наредба на Община Поморие за общинската собственост

Прокуратурата оспорва наредба на Община Поморие за общинската собственост

За 20.04.2017 г. /четвъртък/, от 10.20 часа, в Административен съд – Бургас е насрочено  адм. дело №371/2017, образувано по протест на Окръжна прокуратура – Бургас срещу подзаконови нормативни актове, по които работи Община Поморие. Предмет на процеса е Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, която урежда придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество.

Протестиращата страна атакува:

Чл.17 а   Имоти или части от тях – общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, могат да се отдават по наем чрез  публичен   търг или публично оповестен    конкурс.

Чл.18б (1) /нов с Решение № 277/30.07.2012г./  Имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, които не са необходими за провеждане на учебния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че това не пречи на дейността на учебното заведение. Предложението за провеждане търг или конкурс се изготвя от директора на заведението. Предоставянето под наем се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, като същото може да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, достъпа до помещението, охрана и други, съобразно конкретния случай. Търгът или конкурса се провеждат по реда на глава пета от настоящата наредба.

Чл. 47 (5) Правото на надстроявяне и пристрояване върху нежилищни сгради собственост на физически или юридически лица построени върху имоти, частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без решение на Общинския съвет, когато пристрояването или надстрояването не води до обособяването на самостоятелен обект собственик на сградата;

Чл.49 изменен и допълнен Замяната на имоти частна общинска собственост  на правото  на строеж  върху имот  – частна общинска собственост или  с право на строеж собственост  на държавата  на физически или юридически лица върху които  имоти  няма вписани тежести  и ограничени вещни права  в полза на трети лица се извършва по инициатива на кмета на общината  или по предложение на заинтересованото лица след решение на Общинският съвет

(3) Замяна по ал.1  може да се извърши, ако  е предвидена в годишната Програма по чл.4ал.2 от тази наредба и ако отговаря поне на едно от посочените изисквания на чл.40,ал.2 от ЗОС за допустимост на замяната :

1. при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица;

2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината.

Едно от основните правила при нормотворческата дейност е: нормативен акт от по-долен ранг да не противоречи на нормативен акт от по-горен ранг. В конкретния случай – подзаконови нормативи актове на Закона за общинската собственост.  Поради тази причината Окръжна прокуратура – Бургас  се самосезира и протестира пред съда определени членове в приетата от Общински съвет – Поморие Наредба №1, която делегира на кмета правото на еднолично вземане на решение по определени имуществени въпроси.

Служителите в Общинската дирекция „Правно-нормативно информационно и  административно обслужване“ са 12 на брой, а отделно към Общински съвет – Поморие има назначен юрист, който да следи за законосъобразността на решенията на местния парламент.

* Членовете, точките и алинеите от Наредба №1 на Общински съвет – Поморие са дословно пренесени от оригинала

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89.html">
Pinterest
RSS