Община Бургас съобщава :

Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.11 от 02.02.2018г. са обнародвани :

– Решение № 34-15/28.11.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 по КК на гр. Бургас до УПИ VII-10, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“), землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в границите на устройствена зона 3/Оз по одобрения ОУП на гр. Бургас, в частта на трасето, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.5.860, 07079.6.1212 и 07079.6.1597 по КК на гр. Бургас ;

– Решение № 34-16/28.11.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменение на действаща план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за УПИ I, отреден – „за районен парк“, кв.45, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което се променя местоположението на позиция за поставяне на целогодишен преместваем обект Е4.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0-4.html">
Pinterest
RSS