Обръщение на управителя и персонала на „МБПЛР-ВИТА“ ЕООД

Обръщение на управителя и персонала на „МБПЛР-ВИТА“ ЕООД

Изминаха близо две години от времето, когато с Постановление №283 от 04.11.2016г. на МС и Протокол №РД-36-54/16.07.2017г. на Министъра на отбраната г- н Красимир Каракачанов, имота на бившия Военен санаториум „Св. Георги Победоно­сец“ – Поморие, беше апортиран в капитала на търгодско дружество „МБПЛР – ВИ­ТА“ ЕООД и се създаде неин клон в Поморие. През това време много песимистични очаквания не се сбъднаха, но и много оптимистични надежди бяха надхвърлени!

 1. НЕ СЕ СБЪДНАХА;
 2. Очакваната от много алчни мафиоти ликвидация на болницата.
 3. Персоналът не остана без работа, както шумно се пророкуваше от медии, Кмета на Община Поморие и други длъжностни лица.
 4. Имотът и сградния фонд останаха държавни, а не се приватизираха тайно от „ВИТА“ и някакви скрити субекти, както се внушаваше на хората.
 5. Не бяха докарани работници и служители от Велинград да работят тук, както твърдяха Кмета и други общинари, а бяха преназначени бившите служители от Военния санаториум – Поморие и само местни хора.
 6. Болницата не само, че не затвори врати, а ги отвори широко за пациенти от цялата страна.
 7. Разрухата, кражбите и безхаберието бяха спрени!

Започна възраждането и съзиданието на болницата.

 1. НАДХВЪРЛЕНИ БЯХА МНОГО ОЧАКВАНИЯ И НАДЕЖДИ
 2. По наши разчети и искане на МО, Министерски съвет на Република България през 2017 и 2018 година със свои Решения отпусна целево общо 5 милиона лева за ремонти, възстановяване и преоборудване на Болницата – нещо, което малко хора са очаквали и за което много хора ни завиждат! Сигурно е, че държавата и МО държат на тази болница да остане държавна щом й отпуска тези пари!!!
 3. През 2018 година Болницата получи Разрешително за осъществяване на ле­чебна дейност, както и второ ниво на компетентност за физикална и рехаби- литационна медицина, въпреки умишлено саботиране и пречене от бюрократи и чиновници в МЗ, стимулирани от враждебни сили! По Закон разрешително се издава до три месеца от подаване на заявление, а нас ни бавеха осем месеца без основание и видима причина. Очевидно имаше сили, които не искаха ние да получим Разрешително и да започне работа!!!
 4. С отпуснатите през 2017 година три милиона лева започна първи етап от въз­становяването на Болницата, в който бяха ремонтирани, реконструирани и преоборудвани четири от основните сгради /от общо 15 построени в имота/. Ремонтирани бяха редица инфраструктурни обекти и това даде възможност да започнем работа с пациенти на 04.06.2018г. след официалното откриване на болничния клон от Министъра на отбраната г-н Каракачанов в присъствието на Началника на отбраната ген. Боцев и много други официални лица.
 5. През 2018 година в периода 04.06 – 30.10.2018г. в болничния клон в Поморие са лекувани общо 1 948 пациенти, на които са извършени общо 34 661 Лечеб­ни процедури.
 6. Въз основа на мотивирана Докладна и искане до Министъра на отбраната от Управителя на Болница „ВИТА“ за осигуряване на финансови средства за осъществяване на втори етап – Ремонт и оборудване на Калолечебницата, луголечение и закрития басейн за ПЛФК, с Решение на МС бяха отпус­нати целево 2 милиона лева. С тях след провеждане на съответни процедури по ЗОП започна втори етап от ремонтите, който в момента тече и е планирано да приключи през месец май 2019г. Това ще осигури пускането в експлоата­ция на Калолечебницата, луголечението и водолечението и два закрити ба­сейна за подводна ЛФК. Така ще се разшири гамата от предлаганите меди­цински услуги и ще се гарантира целогодишен работен цикъл.
 7. Старателно и в срок бяха подготвени необходимите документи, които се представиха в НОИ за участие на Болница „ВИТА“ в Програмата за рехаби- литация и профилактика на НОИ за 2019г. Нашите усилия бяха подкрепени и от ръководството на МО. Неоснователно редица години Болница „ВИТА“ не

се допуска до тази програма, въпреки, че до 201 Ог. с успех е участвала в нея, а клона в Поморие и до 2016 година, и отговаряме на всички професионални изисквания. За недопускането ни в Програмата на НОИ негативна роля изигра и позицията на Кмета на Община Поморие, който от „голяма загриженост“ към Болницата в Поморие, заедно с Началника на ВМА ген. Петров , през 2017г. изпратиха писмо до ръководството на НОИ, с което искат Болницата в Поморие да не бъде допускана за участие в тази програма.

 1. След грижлива подготовка на материалната база, кадрите, организацията на работа и изготвяне на необходимите документи, Клона на болница „ВИТА“ в Поморие кандидатства за изпълнител на болнична помощ по Клинични пъте­ки пред РЗОК – Бургас. След извършване на проверки за съответствие с изис­кванията на НЗОК, Директора на РЗОК – Бургас и Управителя на Болница „ВИТА“ – подписаха исторически договор на 27.02.2019г., с който клона на Болница „ВИТА“ в Поморие започва работа по Клинични пътеки на НЗОК.

Това е още един успех и признание за достигнатото ниво на професионали­зъм, оборудване и организация на работа в клона в Поморие. Този договор ще га­рантира сериозни приходи за клона и стабилност в работата му целогодишно.

Извършените до сега ремонти, преоборудване, окомплектоване с кадри и ме­дицинска техника, обучение на персонала и създаване на ефективна организация на работа в пазарни условия, гарантират успешна работа на лечебното заведение „ВИТА“ – Клон Поморие.               *

Точно това не се харесва на определени сили, които всячески се опитват да попречат на успешния възход на „ВИТА“ – клон Поморие!

Какво показват фактите?

 1. С приемане на ПМС 283/04.11.2016г. за апортиране на имота на Военния сана­ториум в Поморие в капитала на „ВИТА“ – Велинград, под диктовката на Кме­та на Поморие, ОбС – Поморие, приема решение, с което иска да се отмени Постановлението на МС и изпраща специален куриер, за да го връчи на Ми­нистър председателя. Това Решение беше отменено от ВАС.
 2. В периода 2017-2018г. се разпространяват в Поморие различни вредни слухове и злобни материали в медиите, с цел да се злепостави болничния клон в Помо­рие, да се изплаши и демотивира персонала, че ще остане без работа, че имота ще се приватизира тайно от „частното дружество ВИТА – Велинград“, и че от Велинград ще дойде персонал, а местния ще бъде изгонен на улицата. Фактите показват точно обратното. Никой от персонала не е изгонен и целия персонал е преназначен в новия щат.
 3. По инициатива на Кмета на Поморие се свиква сесия на Общинския съвет, на която общинските съветници гласуват абсурдното решение да се отмени даре­нието на имота, направено през 1932 година от общинските съветници в общи­на Анхеало на държавата, за изграждане на балнеолечебница за военно инва­лиди. Това става след повече от 86 години от акта на дарението! И това абсур­дно решение беше отменено от ВАС.
 4. Кмета на Поморие г-н Алексиев, понеже е „много загрижен и милее“ за бъде­щето на Военния санаториум, изпраща писмо с изх. №33-42-1/14.12.2016г. до Управителя на НОИ г-н Бисер Петков, в което настоява новосъздадения клон
  на болница „ВИТА“ в Поморие да не бъде допуснат до участие в Програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация. Така той директно пречи болницата да получи приходи и се старае тя да фалира, каквато е може би крайната му цел. Припомняме, че болницата в Поморие до края на 2016 година редовно е изпълнявала програмата на НОИ и има необходимите качества и условия за това.
 5. Кмета на Поморие г-н Алексиев завежда поредната абсурдна искова молба до Бургаския съд, в която иска не държавата, не МО, а Управителя на Болница „ВИТА“ ЕООД да докаже, че имота е държавен, при наличието на много доку­менти, актове, решения и постановления на МС и държавата, които недвус­мислено показват, че имота е именно „ДЪРЖАВЕН“!!!
 6. Кмета изпраща редица комисии и длъжностни лица от общинска администра­ция, които вместо да подпомагат възстановителните дейности на болничния клон в Поморие, всячески и целенасочено се опитват да пречат, изтъквайки ня­какви измислени и нелепи закононарушения.

Пример: вместо да изпрати благодарствено писмо до ръководството на „ВИ­ТА“, че със свои средства и сили е облагородило и засипало плажа пред бол­ницата със пясък, като го е направил използваем и достъпен за всички, се опитва да обвинява, че неправомерно сме засипали с пясък чужда собственост – при това тя не е общинска, а държавна.

 1. Целенасочено в някои местни медии и сайтове се публикуват периодично ма­териали, имащи за цел да злепоставят и очернят усилията ни да възстановим базата. Тези материали са манипулативни, изобилстват с лъжи и измислици, имат клеветнически и враждебен характер.

Пример: Такива са последните материали на сайта „Флагман“ от 1 и 2 март със заглавие: „Нещо става във Военния санаториум“ и „Перверзия за 5 милиона лева в Поморие“.

Всички слухове, които се разпространяват в гр. Поморие с цел злепоставяне и очерняне на нашата дейност са изцяло плод на инсинуации, на недобросъвест­ни лица с интереси към терена на санаториума.

Спрямо „МБПЛР – ВИТА“ ЕООД се упражнява административен, съдебен и медиен натиск, чрез които срещу санаториума се води целенасочена кампания целяща да очерни ръководството, да създаде у обществото усещане, че в този си вид и предназначение болницата не е необходима. Считаме, че по този начин се цели да се разчисти пътя на частни интереси за поредното застрояване на българ­ското Черноморие за сметка на обществения интерес.

Обръщаме се най-сериозно към „Флагман“ – ако авторите на статиите не се извинят публично, ще съдим медията за злепоставяне, клевета и уронване добро­то име на заведението!!!

УПРАВИТЕЛ НА „МБПЛР – ВИТА“

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD.html">
Pinterest
RSS