МВФ: Работата на институциите е неефективна, заплатите в България са мизерни

МВФ: Работата на институциите е неефективна, заплатите в България са мизерни

Ниски доходи, забавен ръст на икономиката и демографска криза могат да подложат на натиск бюджета

Доходите в България са на половина спрямо средноевропейските, отчитат от МВФ. В дългосрочен план се очаква забавяне на икономиката, която е близо до потенциала си. Всичко това, съчетано с демографските тенденции – като застаряването на населението, може да подложи на натиск бюджета.

От Фонда препоръчват повече инвестиции в здравеопазването и образованието и подчертават, че често уменията на хората в трудоспособна възраст не отговарят на нуждите на пазара на труда.
Необходими са още усилия в сферата на правосъдието и борбата с корупцията, допълват от Международния валутен фонд.
 
От МВФ отчитат, че е наложително подобряването на ефективността на публичните институции на всички равнища. Според световната финансова институция, банковата система в България е устойчива, но лошите кредити остават значително над средното за ЕС и две от банките, идентифицирани от прегледа на качеството на активите и стрес теста, все още изискват по-големи капиталови буфери.
 
Публикуваме целия доклад (в превод от английски) на Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ):
 

Българската икономика се представя добре. Растежът е на възходяща тенденция и се очаква да достигне 3,8% през 2017 г. и 2018 г., дължащ се на силен износ, по-лесни финансови условия и нарастващо доверие. Текущата сметка остава с излишък през 2017 г., въпреки бързото нарастване на заплатите. Икономиката показва признаци на затваряне на производствената разлика. Основната инфлация се превърна в положителна през 2017 г., а инфлационният натиск се повишава. Процентът на безработицата е спаднал до 5,8%, най-ниското ниво от глобалната финансова криза. Фискалните резултати са по-силни от бюджетните през последните години – за 2017 г. се очаква излишък от 0,8% от БВП, което показва основно надхвърляне на приходите и недостатъчно изпълнение на капиталовите разходи.

Основното предизвикателство пред България за възстановяването й е то да се превърне в устойчив и приобщаващ растеж и сближаване с другите страни от ЕС. Доходът на глава от населението в България е само половината от средния за ЕС и неравенството в доходите е по-високо от средното за ЕС. Растежът се очаква да се забави до 2¾% в средносрочен план, което отразява ограниченията на капацитета и неблагоприятните демографски показатели. Държавният дълг е нисък, но условните задължения и дългосрочният фискален натиск от демографските предизвикателства могат да създадат фискален риск в дългосрочен план.

Подобряването на реформата на управлението и подобряването на ефективността на публичните институции на всички равнища остават ключови за повишаване на потенциала за растеж и за ограничаване на фискалните рискове. Приоритетите за реформа включват подобряване на обществената инфраструктура, повишаване на качеството и достъпа до образование и здравеопазване, справяне с несъответствията в уменията на пазара на труда и укрепване на управлението и надзора на държавните предприятия. Банковата система е устойчива, но лошите кредити  остават значително над средното ниво за ЕС и две от банките, идентифицирани от прегледа на качеството на активите и стрес-теста, все още изискват по-големи капиталови буфери.

Оценка на Изпълнителния съвет [2]

Изпълнителните директори се съгласиха с насоките на оценката на експертите. Те приветстваха силното макроикономическо представяне на България и поздравиха властите за благоразумното им управление на политиката. Директорите отбелязаха, че въпреки значителния напредък, предизвикателствата пред България остават. Те насърчиха властите да използват сегашната поддържаща икономическа среда, за да се съсредоточат върху подобряването на предоставянето на обществени блага, да се справят с фискалните предизвикателства, породени от неблагоприятните демографски перспективи, и да укрепят пазарите на управление и труда, за да ускорят сближаването на доходите с равнищата на ЕС.

Директорите приветстваха настоящата позиция на фискалната политика и счетоха, че целта за бюджетен дефицит на българските власти за 2018 г. е подходяща, предвид необходимостта от повече публични инвестиции. Те също така одобриха плана за балансиране на бюджета в средносрочен план. Директорите по принцип се съгласиха, а редица директори също така подчертаха, че фискалната консолидация трябва да бъде благоприятна за растежа и да поддържа необходимия капитал, както и социалните разходи. Директорите подчертаха значението на повишаването на ефективността и ефективността на разходите, включително за фондовете на ЕС. Те отбелязаха необходимостта от непрекъснато внимание към фискалните предизвикателства, свързани със застаряването на населението.

Директорите похвалиха усилията за засилване на финансовия надзор. Те приветстваха изпълнението на препоръките на ФСМП и текущата работа за опростяване на новия режим за управление на кризи. Те приветстваха подобрената структура на управление в Българската народна банка и насърчиха ефективното й прилагане. Директорите поощриха властите да изпълнят други текущи дейности, включително да обърнат внимание на рисковете, свързани с концентрацията на свързани  лица и да въведат цялостна стратегия за намаляване на НПП. Напредъкът по тези фронтове допълнително ще засили финансовата стабилност и ще подпомогне по-доброто управление. Новите надеждни инвестиции трябва да бъдат финализирани своевременно за две банки, за които е установено, че се нуждаят от по-големи капиталови буфери, при спазване на изискването за регулаторен капитал.

Директорите подчертаха, че структурните реформи, насочени към подобряване на качеството на образованието и здравеопазването, засилване на надзора и ефективността на държавните предприятия и укрепване на управлението, са от решаващо значение за повишаване на производителността и конкурентоспособността и за насърчаване на устойчив приобщаващ растеж. В това отношение те се съгласиха, че по-справедлив достъп до образование и по-добро насочване на активните политики на пазара на труда ще бъде от голямо значение. Директорите приветстваха скорошните реформи за подобряване на съдебната система и борбата с корупцията и подчертаха, че по-нататъшните усилия в тази област ще създадат по-благоприятна среда за частните инвестиции.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA.html">
Pinterest
RSS