Кметът на Поморие бърза да се построи хотел под паметника на Яворов

Кметът на Поморие бърза да се построи хотел под паметника на Яворов

Частният интерес е с превес над обществения, 15 метрова сграда на брега на морето ще обезличи и осакати завинаги култовите Яворови скали

Силният обществен отзвук за бетонирането на Яворовите скали в Поморие експулсира процесите около инвестиционното предложение за построяването на хотел в зоната на емблематична за черноморския град и с изключително висока културно-историческа стойност за България квадратура. Кметът на община Поморие Иван Алексиев входира докладна-записка до Общински съвет – Поморие за одобряване на плана за застрояване от частен инвеститор.

По предложение на кмета знаковият общински имот в квадратура 18а на града бе разделен на няколко части. Отново инициатива на Иван Алексиев в местния парламент лиши Община Поморие от ценния недвижим капитал. Сега кметът на Поморие бърза да угоди на частните лица, без да се съобрази с хилядите подписи зад гражданската инициативата „Да спасим Яворовите скали от бетониране!“.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 342/26.03.1999г., т.2, Общински съвет – Поморие е приел списък на обектите за продажба по реда на ЗОС, ЗППДОБП и Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество за обект: „Колонада към съсобствен с пристанище Бургас с ресторант, гр.Поморие, кв.18а”; с т.З от същото решение ОбС-Поморие е задължил Кмета на община Поморие да възложи на лицензиран оценител да изготви оценка съдържаща: оценка на обекта съобразно състоянието, в което е бил предаден /в какъв процент на изграждане/; оценка на довършителните строителни работи на обекта /в какъв процент на изграждане/; становище относно това, кои подобрения са извън обекта и кои са в самия обект /имайки предвид брегоукрепване направено от фирмата ползвател/; становище относно произхода на средствата за финансиране на направените подобрения.

С решение № 388/ 30.07.1999г., т.1: Общински съвет – Поморие е приел оценката на обекта, изготвена от „Бургасинвест“ ООД — Бургас, според която справедливата пазарна стойност на целия обект е 114 888 лв.

С договор за продажба на недвижим имот № 31, том II, вх.рег.№ 736 от 24.09.1999г. на служба по вписвания – ПРС, Община Поморие продава на „Арси Христофоров и Бойчев“ ООД обект: колонада, част от обект „ПРУ-Пристан“ подобект „А”, представлвящ едноетажна масивна сграда – ресторант, с разгъната застроена площ от 320 кв.м., в това число тераса тераса от 70 кв.м., построен в пар.1-2996 в кв.19а по плана на гр.Поморие, ведно с отстъпеното право на строеж.

С решение № 77/ 26.02.2016г. на Общински съвет – Поморие приема оценката в размер на 306600,00 лв. /без ДДС/, на придобиваното право на собственост от „Арси Христофоров и Бойчев'“ ООД на общински имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 57491.503.578 по КККР на гр.Поморие, съответстващ на УПИ II кв.18а по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 600 кв.м.

След проверка на образуваната преписка е установено следното:

Със заявление вх.№ ТСУ-1392/ 04.07.2017г. от Аргир Георгиев Христофоров е поискано да се допусне изработването на проект за изменение на подробен устройствен план — план за застрояване за УПИ II в кв.18а по плана на гр.Поморие с предложение за имота да се установи смесена централна устройствена зона с показатели: П застр. – 80%, К инт. – 3.0 (при макс.К инт.=3,0 за зона „Ц” в среден град); П озел. – 20% (при макс. П °зел.= 20% за зона „Ц в среден град); Н етажност — 6 ет. <18,00 m2 (при липса на ограничение за зона „Ц“ в среден град), отнасящи се за градове със средна големина. Според статистика от 2011 год. град Поморие е с 13579 жители. Съгласно § 1, ал.1 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, гр. Поморие според броя на жителите си се категоризира като малък град. Съгласно чл.38, ал.1 от Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, урегулираните имоти за жилищно, обществено или смесено предназначение в територии от разновидност „смесена централна зона” се устройват и застрояват по нормативи, установени с подробните устройствени планове и съобразени със следните стойности за малки и много малки градове: П застр. -от 30% до 60 %, интензивност на застрояване – от 1,0 до 2,0, необходима озеленена площ – от 30% до 50%. Мотивиран от това, ОЕСУТ със свое решение по т.9 от протокол № 15/05.07.2017г. не приема предложението за изменение на ПУП-ПЗ. Със заявление вх.№ ТСУ-325-1/04.10.2017г. е внесено ново задание за изменение на ПУП-ПЗ, съобразено с препоръките на ОЕСУТ и с действащите законови разпоредби.

С виза и становище от 02.11.2017г. от главния архитект и заповед № РД-16-1315/ 07.11.2017г. на Кмета на Община Поморие е допуснато и разрешено на „Арси- Христофоров и Бойчев” ООД, като заинтересовано лице, да възложи изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II (ПИ 57491.503.578 по КК), в кв.18 а по плана на гр.Поморие.

Със заявление вх.№ ТСУ-325/ 02.03.2017г. от „Арси-Христофоров и Бойчев” ООД, допълнено със заявления с вх.№ ТСУ-1392/ 04.07.2017г., вх.№ ТСУ-325-1/04.10.2017г. се изисква одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ II (ПИ 57491.503.578 по КК), в кв.18а по плана на гр.Поморие.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ предвижда УПИ II, отреден за ресторант и хотел, в кв.18а по плана на града, да се отреди за хотел, жилищна сграда и КОО, като едновременно с това в имота се ситуира застроително петно, показано с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство със средна височина на застрояване Жс: К плътност — 70%, К интензивност — 2,0; максимална височина до 5ет./Н<15м; минимално озеленяване – 30% и паркиране в имота.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № 24/ 08.11.2017г.

Предвид констатираното е установено, че са изпълнени условията на Закона за устройство на територията и изискванията към специалните нормативни актове.

С оглед гореизложеното, Ви предлагам да приемете следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет — Поморие съгласува проект за изменение на Подробен устройствен план — план за застрояване за УПИ II (ПИ 57491.503.578 по КК), отреден за ресторант и хотел, в кв.18а по плана на гр.Поморие, който предвижда УПИ II да се отреди за хотел, жилищна сграда и КОО, като в имота се ситуира застроително петно, показано с ограничителни линии на застрояване, при градоустройствени показатели за жилищно строителство със средна височина на застрояване Жс: К плътност — 70%, К интензивност — 2,0; максимална височина до 5ет./Н<15м; озеленяване – 30% и паркиране в имота; съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.

С уважение,

Иван Алексиев

Кмет на Община Поморие

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D1%85.html">
Pinterest
RSS