Бургас ще има нова наредба за зелената си система

Бургас ще има нова наредба за зелената си система

Действащата към момента Наредба за зелената система в Бургас, приета през 2008 г., вече не е адекватна към ситуациите през последните години. Все повече сигнали и жалби от бургазлии касаят състоянието на зелените площи и дърветата в града. Факт е изсичането на не малко дървета, като преобладаващите аргументи са, че загниват и са опасни. Бургас помни няколко големи бури, при които наистина паднаха дървета, за жалост – имаше и жертва. До колко обаче е вярно, че „покрай сухото гори и суровото”, е трудно да се определи. А позоваването на наредбата е най-простото оправдание.

Дали зачестилите сигнали и затрудненията на тях да се реагира адекватно не са повод да се разработи нова наредба, не можем да кажем.  Но е факт, че на вниманието на общинските съветници се предлага проект за Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас.

Проектът на новата наредба съдържа специални изисквания за опазване на растителността при строителство и при поставяне на преместваеми обекти; поддържане на зелената система; опазване на зелената система; контрол, обезщетения, санкции.

При проектите, в които се налага премахване на растителност, се изисква да се предвиди и компенсаторно озеленяване с определени изисквания, относно видовете растителност, място на внасяне, начин на укрепване на растителността.

В наредбата са прецизирани условията и реда за премахване или преместване на декоративна растителност на територията на Община Бургас, правата и задълженията на физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на частни имоти, в чиито граници има реализирано озеленяване с дълготрайна декоративна растителност и останалите жители на града. Предвиден е начина на поддържане на зелената система, като за различни видове категории на озеленените площи се предвижда различен начин и интензитет на поддръжка.

В наредбата са включени забрани за строителство, нанасяне на повреди върху дърветата, поставяне на рекламно-информационни елементи или други съоръжения, преминаване и паркиране на МПС и недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на озеленените площи и изградените в тях настилки, водни площи и паркови съоръжения.

Разработена е и Тарифа за размера на обезщетенията за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на община Бургас. Ползвани са цени от 2015 г. от сключени договори за услуги „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност,  включително паркови елементи, детски площадки, поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи“ за територията на Община Бургас по райони.

Според авторите на Наредбата, тя  ще доведе до по-добро управление на зелената система на Община Бургас чрез ясно разграничени подходи при нейното опазване, поддържане и развитие. Ще допринесе и за подобряване работата и повишаване на контрола по опазването и развитието на зелената система на територията на Община Бургас, независимо от формите на собственост.

Проектът на наредба, ведно с мотивите, е оповестен на интернет – страницата на Община Бургас и на портала за обществени консултации на 16.05.2018, като в срока за предложения и мнения по проекта, такива не са постъпили.

Наредбата ще бъде гласувана в Общинския съвет на заседанието на 31 юли 2018 г.

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html">
Pinterest
RSS