Административният съд отмени решение на общинарите в Поморие за военния санаториум

Административният съд отмени решение на общинарите в Поморие за военния санаториум

Бургаският административен съд отмени предварителното изпълнение на решение на Общински съвет – Поморие, с което по предложение на кмета Иван Алексиев се иска отмяна на 80-годишно дарение в полза на държавата.

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс и е образувано по жалба на  „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Вита“ ЕООД против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 602/19.07.2017г. на Общински съвет – Поморие, взето по т.22 от заседанието по протокол №28, проведено на 19.07.2017г.

Жалбоподателите считат разпореждането за допускане на предварително изпълнение на решението за незаконосъобразно.  Самото разпореждане за предварително изпълнение не е мотивирано от поморийския общински съвет с някоя от предпоставките за допускането му по чл.60, ал.1 от АПК.

С Решение № 602/19.07.2017г. на Общински съвет – Поморие, взето по т.22  от заседанието, проведено на 19.07.2017г., е прието:

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие, поради нарушаване волята на дарителя от Министерски съвет на Република България чрез свое Решение № 996 от 17.11.2016г. отменя дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 01 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост на Държавата 7`470 /седем хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

2. Общински съвет – Поморие възлага на Иван Алексиев – кмет на Община Поморие, да предприеме действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 01 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост на Държавата 7 470 /седем хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

Към преписката е приложена докладна записка на кмета на Община Поморие, рег.№ ОС-410/30.06.2017г., относно предприемане действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр. Анхиало /Поморие/ от 01 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост на Държавата 7470 /седем хиляди четиристотин и седемдесет/ кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”. В нея мотивирано и обосновано е направено предложение до общинския съвет да се вземе решение да се отмени дарението и да се възложи на кмета на общината да предприеме съответните действия за това (т.1 и 2 от бъдещото решение № 602/19.07.2017г.). В докладната записка не е нито искано, нито мотивирано, общинският съвет да постанови разпореждане за допускане на предварително изпълнение на бъдещото си решение.

Докладната записка е била обсъдена в постоянните комисии на общинския съвет, които видно от представените протоколи са я приели. Единствено при съвместното заседание на постоянните комисии по Устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост и по Законност и обществен ред, проведено на 12.07.2017г.,  е направено предложение да се добави на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на решението, без да се изложат мотиви за това.

Мотиви за допускането на предварително изпълнение липсват при проведено обсъждане по т.22  от заседанието, проведено на 19.07.2017г., по което е взето  решение № 602/19.07.2017г. на Общински съвет – Поморие. Мотиви за предварително изпълнение няма нито в изказванията на общинските съветници, нито в изказването на кмета на общината.

Предвид конкретните данни по делото се налага изводът, че предварителното изпълнение на решението в случая е допуснато незаконосъобразно. 

Бургаски административен съд отмени разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 602/19.07.2017г. на Общински съвет – Поморие по т.22 от заседанието.